Vier  is een geschilderde muzikale uitgave
                   van Kees Aalbers (kunstschilder)
                   en Ronald Koops (pianist)

Kees heeft 8 van deze composities op film gezet. KLIK op de knop hiernaast.

25 jaar Pro Life Zorgverzekeringen. Dat wordt onder meer geVIERd met deze feestelijke piano-cd. U kunt luisteren naar bewerkingen van psalmen en geestelijke liederen. De muziek is geïnspireerd door de teksten van de liederen en door schilderijen die over deze liederen zijn gemaakt. Details van de schilderijen die bij de liederen horen staan daarom ook afgebeeld.


Hieronder volgen de composities van deze bijzondere CD

De cd is verdeeld in vier seizoenen, de seizoenen van het leven:
- lente
(hoop en nieuw leven),
- zomer
(warmte en blijdschap),
- herfst
(zorgen en aftakeling) en
- winter
(koude, doodsheid en hoop op de nieuwe morgen).
In de seizoenen van het leven worden wij getroost en bemoedigd door Gods rijke beloften. Daarom mogen wij het leven VIERen vanuit de wetenschap dat God nabij is en ons veilig zal thuis brengen. Wij zijn blij dat wij met de gaven die wij van God hebben gekregen, een bijdrage mogen leveren aan dit prachtige project. Wij hopen en bidden
dat dit tot een zegen mag zijn en dat onze God ermee geëerd en geprezen wordt.
      Soli Deo Gloria!
Ronald Koops (piano) & Kees Aalbers
(kunstschilder)
 


Home Kees Aalbers
 

 8 composities zijn op film gezet
KLIK op de knop hieronder
om ze te bekijken

8 filmpjes
schilderijen & composities

concertagenda
Alle concerten 2011 zijn gehouden

Film


1. Holy City / U zij de glorie

Dromerige klanken. Blij. Vrij.
Dit muziekstuk is geïnspireerd door het schilderij, waar we kinderen in Het Licht
zien dansen.
Maar er zijn ook donkere tonen in dit muziekstuk te horen, want linksboven,
in het gehele  schilderij, zien we ook het kruis en denken we aan het lijden.
We denken ook aan de heerlijkheid die komen gaat, linksonder in het schilderij.
De compositie eindigt  met ‘U zij de glorie’.

voor het hele schilderij
 met alle Bijbelteksten


 

Film
Film


2. Psalm 139

Dit muziekstuk begint met een herkenbaar babymelodietje en mondt uit op de melodielijn van Psalm 139, waarin zulke prachtige, tedere dingen staan. Bijvoorbeeld dat God ons in de buik van onze moeder geweven heeft en dat hij ons kent, wat we ook doen.
‘U doorgrondt en kent mij’,
‘Het begrijpen is mij te wonderbaar!’.
De psalm eindigt met de tekst ‘…en leid mij op de eeuwige weg’.

voor het hele schilderij
 met alle Bijbelteksten


 


3. Wat de toekomst brenge moge

Het schilderij loopt van donker (links) naar rechts. De muziek begint daarom treurig, donker en ingetogen in mineur en eindigt vol hoop en licht in majeur. Eerst horen
we de melodie van het lied ‘Wat de toekomst brenge moge’ in een verdrietige setting, later in een setting van hoop.
Dat is ook de boodschap van het schilderij en het muziekstuk: wat er ook gebeurt, in goede en kwade dagen:
‘mij geleid des Heren hand’.

voor het hele schilderij
 met alle Bijbelteksten


 


4. God is getrouw

Twee liederen met dezelfde strekking:
God is trouw en Zijn trouw is groot.
Het lied is heel eerbiedig en ingetogen gespeeld, om ons goed te laten doordringen wie God is: goed en getrouw.

Het schilderij laat Gods trouw zien
aan de hand van delen uit Openbaring hoofdstuk 11, 12, 14 en 15.

voor het hele schilderij
 met alle Bijbelteksten


5. Psalm 150

Dit muziekstuk en het bijbehorende schilderij zijn een explosie van vreugde, kleuren en schoonheid. In het schilderij vertegenwoordigt elke bloem een muziekinstrument: de trompetnarcis, grasklokjes, de hoornbloem, het sneeuwklokje, de klaproos, het fluitenkruid en viooltjes.
Planten, instrumenten en mensen:
alles wat adem heeft, love de Here

voor het hele schilderij
 met alle Bijbelteksten


6. Op bergen en in dalen

Op het schilderij zien we een persoon zitten. In de hand een brief een stuk papier waar kennelijk iets op staat. We laten in
het midden wat het is. Een rouwbericht, misschien wel een geboorte-bericht of een bericht van de dokter.
Ze zit midden in de natuur, omgeven door bloemen, lucht, bergen en een prachtig ruim uitzicht. Wat een prachtige achtergrond voor het lied ‘Op bergen en in dalen, ja overal is God’.
Het muziekstuk begint verstild, rustig en voorzichtig. Hierin komt de twijfel naar voren die we als mens soms zo maar kunnen ervaren: waar is God?
En dan toch mogen we weten dat Hij echt overal is én dat God met ons is, tot het einde der dagen.

voor het hele schilderij
 met alle Bijbelteksten


 


7. Psalm 81

‘Opent uwen mond, eist van Mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk Ik, zo gij ‘t smeekt, mild en overvloedig’. Wat een prachtige oude woorden, die ook zo’n prachtige belofte weergeven! God wil ons zoveel schenken en Hij wil ons leren om zelf ook aan anderen ‘mild en overvloedig’ te schenken. ‘Dit schilderij past eigenlijk alleen maar boven de eettafel’.
We zien granen en brood en we weten:
‘Al wat ons ontbreekt, wil Hij ons schenken.’

voor het hele schilderij
 met alle Bijbelteksten


8. Psalm 42

Dit muziekstuk begint met een bewerking van het muziekstuk ‘Verlangen naar gerechtigheid’. Dit instrumentale lied is gecomponeerd naar aanleiding van de Bergrede waarin Jezus zegt:
‘Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.’
Het muziekstuk loopt over in Psalm 42, waarin staat: ‘Heer, een hert in dorre streken smacht niet sterker naar ’t genot van de koele waterbeken dan mijn ziel
naar U, o God.’
Op het schilderij zien we een tafereel van kou en doodsheid en een waakzaam hert. De titel van dit schilderij is veelzeggend eenvoudig: ‘Mijn ziel dorst naar U’.

voor het hele schilderij
 met alle Bijbelteksten
 

 

Film


9. Psalm 43

Psalm 42 en 43 vormen samen een klaagpsalm. Het is bemoedigend dat er
in de psalmen ook ruimte mag zijn voor verdriet en klagen. Het leven kent hoogte- en dieptepunten. Toch mogen we verder kijken, beter gezegd: omhoog kijken.
Het landschap is mistig en geeft weinig uitzicht, maar ook daar schijnt het licht van God over ons, zoals prachtig is uitgewerkt
in het schilderij ‘Vestig je hoop op God’.
De muziek begint met de melodielijn van Psalm 43, ingetogen, maar eindigt in klanken van vreugde en hoop.
‘Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.’

voor het hele schilderij
 met alle Bijbelteksten

Film


10. Psalm 121

‘Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn HERE, die dit alles heeft geschapen.’ De compositie is als een muzikale en beeldende preek.
In het begin horen we heel kort, de melodie van psalm 121 daarna wordt met behulp van andere melodieën vragen beantwoord, waar we die hulp kunnen vinden, waarom we hulp nodig hebben en hoe wij onze dankbaarheid kunnen tonen voor deze hulp.

voor het hele schilderij
 met alle Bijbelteksten

Film


11. Psalm 23

Het schilderij dat bij dit lied hoort, is gemaakt naar aanleiding van een ernstig auto-ongeluk wat een diepe indruk heeft achtergelaten. Sommige zaken zetten je stil, die sombere stilte komt ook terug in het muziekstuk. Het is moedig om ook
dan te zeggen: en toch… De Heere is mijn herder. Een ander lied van geloof dat naar voren komt is het lied ‘Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God / Want in zijn hand, ligt heel mijn levenslot / Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij / ‘k Zie naar Hem op en weet, Hij is mij steeds nabij.’
Gelukkig degene, die dat kan zingen in zijn leven.

voor het hele schilderij
 met alle Bijbelteksten


 


12. Psalm 116

Psalm 116 is een prachtige psalm die
gaat over de liefde die de psalmist voor God heeft. Waarom? Om de trouw van God, om de ruimte en het leven dat God geeft. Om het feit dat God onze tranen afwist. Allemaal elementen die ook in het schilderij terugkomen.
Maar ook in dieptepunten is God bij ons, ook die somberheid komt voor in het midden van dit muziekstuk door middel
van een vrije improvisatie in mineur.

voor het hele schilderij
 met alle Bijbelteksten


 


13. Ruwe stormen mogen woeden

Dit muziekstuk begint heel dreigend. Gevaar! Hoge golven! Op het schilderij zien we een boot in nood, omgeven door donkere luchten en hoge golven.
In dit muziekstuk wordt het lied
‘Ruwe stormen mogen woeden’ verwerkt. Ons leven is soms woest, stormachtig en vol golven, maar Gods licht schijnt dwars door het donker heen.
‘Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht, God, mijn God zal mij behoeden, God houdt voor mijn heil de wacht.’

voor het hele schilderij
 met alle Bijbelteksten

Film


14. Psalm 51

Psalm 51 is een psalm van schuld en schaamte. Soms zitten we op de brokstukken van ons leven, zoals het schilderij indringend laat zien, iets wat de muziek aan het begin van dit muziekstuk vertolkt. Tussen de puinhopen mogen we stil worden en opzien naar het kruis.
In het licht van Gods genade en vergeving is er perspectief. Bij God is vergeving, als we onze zonden belijden. Zoals Psalm 32 zegt: ‘De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de HEERE vertrouwt, hem zal de goedertierenheid omringen.’

voor het hele schilderij
 met alle Bijbelteksten


 

Film


15. Een vaste burcht is onze God
Psalm 46

Dit is een prachtig lied om deze cd mee
af te sluiten.
Het kan lente, zomer, herfst of winter zijn in ons leven, maar het fundament onder al deze ‘seizoenen’ is het feit dat God onze vaste burcht is, de grond van ons leven. Ook Psalm 46 is in dit muziekstuk
verwerkt: God die een toevlucht en een schuilplaats is, een betrouwbare hulp in
de nood. Glorie aan onze God en Vader!

voor het hele schilderij
 met alle Bijbelteksten


 

 

'Vrede zal bloeien op alle wegen totdat geen maan meer is',
zegt een gedicht naar aanleiding van Psalm 72.

Zowel het eerste als het laatste lied van deze cd getuigen van die oneindig mooie toekomst die Gods kinderen te wachten staat. Het begin, met ‘Holy City’, over het nieuwe Jeruzalem, maar ook een troostlied als 'Een vaste burcht' als slotlied spreken hier van.

Dit leven kent z'n hoogte- en dieptepunten, maar soms ervaren we nu al een stukje hemel op aarde: als we Gods rijke beloften lezen, of als we genieten van muziek of prachtige schilderijen die deze beloften creatief weergeven.
 
Ronald Koops heeft zich tijdens het inspelen, laten inspireren door de prachtige schilderijen van kunstschilder Kees Aalbers. Er zijn weinig mensen die zo veel beloften, hoop en andere Bijbelse elementen in een schilderij kunnen verwerken.
Details van de schilderijen die bij de liederen horen, staan daarom ook afgebeeld. (aldus componist Ronald Koops)

Al met al willen we communiceren: vier het leven, niet goedkoop, maar vanuit de diepe wetenschap dat God nabij is en ons veilig zal thuis brengen.

 


8 composities zijn op film gezet
KLIK op de knop hieronder
om ze te bekijken

8 filmpjes
schilderijen & composities

concertagenda
Alle concerten 2011 zijn gehouden

Home Kees Aalbers